Доц. д-р Tеодора Темелкова-Кюркчиева, дмн1985Завършва Медицински Университет Пловдив със златен медал
1990Медицинско дипломиране в Дрезден, Германия
1990-1994Следдипломна квалификация в Клиника по Метаболитни болести, Медицинска Академия „Carl Gustav Carus” Дрезден, Германия
1992Специализация в Lipid Laboratory, Royal Infirmary Glasgow, UK
1994Защитена дисертация (доктор по медицина) в Медицинска Академия Дрезден
1995-2000Научен сътрудник в Институт по метаболитни заболявания, Медицински Факултет, Дрезден
1996Специализация в Клиника по Ангиология, General Hospital Vienna, Австрия
2000Защитена дисертация (доктор на медицинските науки) в Медицински Факултет Дрезден
2001-2004Ръководител отдел Метаболитни заболявания, Център по Наука и Технологически Трансфер, Технически Университет Дрезден
2002Придобита специалност по вътрешни болести; Дрезден
2002-2003Доцент в Институт по Клинична Психология и Психотерапия, Технически Университет, Дрезден
2002Придобита специалност по диабетология; Мюнхен, Германия
2002Специализация по ултразвукова съдова диагностика (доплер/дуплекс) в PHRI, McMaster University, Hamilton, Канада
2004Придобита специалност ендокринолог; Дрезден, Германия
2004-2010Президент на Асоциация по ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания
2005-2012Управител на Медикобиологичен отдел, Международен научен институт, НСА, София
2005-досегаMедицински директор и ендокринолог в Медицински Център „Роберт Кох” София
2007Придобито звание Доцент по ендокринология
2009Придобита научна степен Доктор на Науките; присъден от ВАК към Министерски Съвет
2009-2013Вицепрезидент на Централневропейската Диабетна Федерация


Публикациинад 150 публикации; импакт фактор над 120; над 1500 цитирания
Доклади и постериНад 200 доклади/постери на международни конгреси по атеросклероза, метаболитен синдром, сърдечносъдови болести, дебелина на интима-медия слой, липидни нарушения, диабет, постпрандиален статус, предиабет etc. в Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Италия, Швейцария, Финландия, Мексико, Китай, Египет, Индонезия, Словакия, Испания, Португалия, Куба, Южна Африка, Унгария, Турция, България, Гърция, Холандия, Швеция, САЩ, Латвия, Япония, Австрия, Румъния, Сърбия.
ЧленстваЧленство в множество асоциации по диабет, ендокринология и атеросклероза
Почетен член на Кубинското дружество по Атеросклероза
Почетен член на Българското дружество по Затлъстяване и асоциирани заболявания